Suomen Tutkimusapu:n tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Tutkimusapu:n ylläpitämän rekisterin tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjä on Suomen Tutkimusapu, myöhemmin "Tutkimusapu" tai "me". Pidämme yllä tietorekisteriä, jotta voisimme tuottaa palveluita asiakkaillemme kerämäämästämme tutkimustiedosta. Osana tutkimustietoa käsitellään henkilötietoja tutkimukseen osallistuvista henkilöistä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Tutkimusapu, y-tunnus 2613800-8

Osoite: Kaikukatu 2C, 00530 Helsinki

Sähköpostiosoite: markku.mantymaa@viomba.com

Rekisteristä vastaava henkilö: Markku Mäntymaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä kerätään tutkimusaineistoksi, jolla voidaan analysoida ihmisten käyttäytymistä ja suhtautumista erilaisiin verkkosisältöihin. Analyysin tuloksia ei koskaan yhdistetä yksittäisiin käyttäjiin yksilöivästi, vaan tuloksia ilmoitetaan ainoastaan matemaattisin menetelmin saatujen tunnuslukujen kautta ryhminä. Rekisteriin kuuluminen on täysin vapaaehtoista, ja tapahtuu käyttäjien nimenomaisella suostumuksella.

Rekisteröidyt ja heistä kerättävät tiedot

Rekisteriin kerätään siihen rekisteröityneiden käyttäjien käyttämän tietokoneen laitteistokokoonpano, henkilötiedot, heitä kuvaavia selvittäviä luokittelutietoja, sekä silmiä seuraamalla arvioitua katseen keskipistettä tietokoneen näytöllä ja verkkosivulla, käyttäjän hiiren liike ja painikkeiden klikkaukset selaimessa, sekä käyttäjän erikseen niin hyväksyessä, käyttäjän kasvojen lihaksista optisesti arvioitujen tunnetilojen numeeriset arvot. Lisäksi järjestelmä ottaa kuvia osasta käyttäjän selaimessa näkyvästä internet-sivusta.

Henkilötiedot sisältävät rekisteröityjen ilmoittaman nimen, kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja kellonajan jolloin hänet on helpoin tavoittaa. Mikäli käyttäjälle toimitetaan hänen pyynnöstään myös rekisterinpitäjän omistama laitteisto tiedonkeruuta varten, tallennetaan rekisteriin myös rekisteröidyn henkilötunnus, jotta mahdolliset palveluntarjoaja voi varmistua käyttäjän luottokelpoisuudeta mahdollisten vahingonkorvausten varalta, ja rekisteröidyn toimittamat ennakonpidätystiedot palkkioiden sivukulujen maksamiseksi.

Luokittelutiedot sisältävät rekisteröidyn ilmoittaman sukupuolen ja syntymävuoden, sekä käyttäjän ilmoittaman elämäntilanteen.

Katseen seuraamisesta kerätty tieto sisältää rekisteröidyn katseen arvioidun keskipisteen, sekä pupillin koon eri mittaushetkillä.

Hiiren liikkeistä kerätty tieto sisältää hiiren sijainnin ja hiiren painikkeiden painallukset eri mittaushetkillä.

Tunnetiloista kerätty tieto sisältää numeraalisen arvion asteikolla 0,00 - 1,00 tai -1,00 - 1,00 tunteille ilo, pelko, inho, suru, viha, yllättyneisyys, halveksunta, kiinnostuneisuus, sekä valenssi.

Selaimesta otetut kuvat tallennetaan digitaalisina kuvatiedostoina, joita käytetään myöhemmin kuvatun kohteen tunnistamiseksi joko koneellisesti tai ihmisen toimesta.

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin se on tarpeellista yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Suomen Tutkimusapu säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueella.

Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai asuinvaltiosi ulkopuolisissa valtioissa.

Tällöin huolehdimme, että henkilötietojen suojan taso on riittävä niillä alueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla tai kulloinkin voimassaolevan EU-komission hyväksymän muun järjestelyn mukaisesti, esimerkiksi Privacy Shield -ohjelman puitteissa.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietoja Suomen Tutkimusapu-organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

Siltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin palveluiden suorittamiseksi, Suomen Tutkimusapu on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

 • Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Suomen Tutkimusapu organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Suomen Tutkimusapun tai asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

 • Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

 • Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 • Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Suomen Tutkimusapu on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Suomen Tutkimusapu käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Rekisteröity voi muuttaa omia tietojaan kirjautumalla palveluumme, tai ottamalla meihin yhteyttä.

 • Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröity voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

 • Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai profilointia, jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun häntä koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

 • Oikeuksien käyttäminen

Jos rekisteröity käyttää jotakin ylläolevista oikeuksistaan, pyydämme lähettämään postitse tai suojatulla sähköpostilla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todentamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Voimme lähettää rekisteröidylle tiedotteita koskien palvelujamme sekä muuta suoramarkkinointia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä viestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Valituksen tekeminen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Suomen Tutkimusapun henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.