Palvelun ehdot

Nämä ovat palveluumme sovellettavat palvelun käyttäjäehdot. Mikäli rekisteröidyt jäseneksi, vakuutat, että olet tutustunut näihin ehtoihin, sekä sitoudut omalta puoleltasi noudattamaan niitä sellaisenaan.

Palveluntarjoaja on Suomen Tutkimusapu, Kaikukatu 2C, 00530 Helsinki, y-tunnus 2613800-8.

1) Palvelun tarkoitus

Palveluntarjoaja kerää valitsemiltaan käyttäjiltä tietoa heidän tavoistaan käyttää erilaisia verkkosisältöjä selaimellaan. Kerättyä tietoa käytetään kuluttajien käyttötottumusten tunnistamiseksi, jota voidaan hyödyntää verkkopalveluiden käytettävyyden parantamiseksi.

Tiedon kerääminen tapahtuu automaattisesti palveluntarjoajan käyttäjälle lainaamalla laitteistolla, sekä siihen liittyvillä tietokoneohjelmistoilla.

Palveluntarjoaja korvaa käyttäjälle tiedonkeruun kulloinkin voimassaolevien ehtojen mukaisesti erilaisin tavarapalkinnoin tai rahalla. Tutkimusryhmään kuuluminen ei muodosta työsuhdetta osapuolten välillä.

2) Jäsenet ja tutkimusryhmän valinta

Osa palveluun rekisteröityvistä käyttäjistä aktivoidaan tutkimusryhmään. Aktivoitavat jäsenet valitsee palveluntarjoaja, ja valinta on sattumanvarainen, perustuen palveluntarjoajan tarpeisiin. Aktivoitavien jäsenten valinnasta ei voi valittaa, eikä palveluntarjoajalla ole velvollisuutta antaa mitään tietoja jäsenille tai ulkopuolisille tahoille valintaprosessista.

Palveluntarjoaja on yhteydessä tutkimusryhmään aktivoitavaan käyttäjään. Aktivoinnin yhteydessä palveluntarjoaja lähettää aktivoitavalle jäsenelle tiedonkeruussa käytettävät laitteistot, jonka saatuaan käyttäjä voi ryhtyä aktiivisesti käyttämään palvelua.

3) Palvelussa kerättävä tieto

Palvelu kerää käyttäjien henkilötiedot ja aineiston luokitteluun tarvittavat tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa palveluntarjoajalle.

Tämän lisäksi aktivoiduilta jäseniltä kerätään ohjelmallisesti (a) heidän käyttäyttämänsä tietokoneen tekninen laitteistokokoonapano, sekä (b) verkkosivujen käyttöön liittyvää tietoa. Tiedot kerätään koneellisesti käyttäjän omalla tietokoneella, sekä siihen liitetyllä erityisellä laitteistolla ja tietokoneohjelmistoilla. Tieto kerätään palveluntarjoajan laitteistolla tarkkailemalla jäsenen silmän liikkeitä. Tiedonkeruuta ohjaava tietokoneohjelmisto analysoi koneellisesti käyttäjän silmien liikkeitä yhdistäen tiedot käyttäjän selaimessa näkyvään sisältöön, ja muuntaen keräämänsä tiedon numeraaliseksi dataksi ennen sen lähettämistä palveluntarjoajan palvelimelle internet-yhteyden yli.

Mikäli käyttäjä osallistuu palvelun kautta ajoittain tarjottaviin erikoistehtäviin, käyttäjän selain tallentaa lisäksi erikoistehtävän suorittamisesta videotallenteen käyttäjän selaimessa näytetystä sisällöstä. Videotallenne lähetetään palveluntarjoajan palvelimelle osana muuta kerättyä dataa. Videotallenteet luovutetaan Palveluntarjoajan asiakkaalle, joka oli tilannut erikoistehtävän Palveluntarjoajalta.

Erikoistehtävissä käyttäjältä saatetaan pyytää erikseen lupa käyttää hänen tietokoneeseensa liitettyä webkameraa tarkkailemaan hänen kasvojaan ja arvioimaan kasvojen lihaksista käyttäjän kokemia tunnetiloja. Mikäli käyttäjä hyväksyy webkameran käytön, tiedonkeruuta ohjaava tietokoneohjelmisto lisää palveluntarjoajan palvelimelle lähetettävään dataan tunnetila-analyysin tuottaman numeerisen datan. Webkameran ottamia kuvia ei tallenneta käyttäjän tietokoneelle, eikä niitä lähetetä palveluntarjoajan palvelimelle.

4) Käyttäjän oikeus palkkioihin

Palveluntarjoaja korvaa käyttäjälle tiedonkeruuseen osallistumisesta erilaisin sivustolla tavara- tai rahapalkkiona.

Palveluntarjoaja ei korvaa käyttäjälle mitään muita kuluja, ellei sellaisista sovita etukäteisesti ja tapauskohtaisesti.

5) Palveluntarjoajan oikeus kerätyn tiedon hyödyntämiseen

Palveluntarjoajalla on ajallisesti, maantieteellisesti ja käyttötarkoitukseltaan rajoittamaton oikeus hyödyntää kaikkea käyttäjästä kerättyä tietoa siltä osin, kuin käyttäjän henkilöllisyyttä ei paljasteta kolmansille osapuolille.

6) Käyttäjän vastuu omista laitteistoistaan ja ohjelmistoistaan

Jotta käyttäjä voisi osallistua tiedonkeruuseen, hänellä on oltava tarkoitukseen soveltuva tietokone käyttöjärjestelmineen ja internet-yhteyksineen. Käyttäjä vastaa itse näiden hankintaan, ylläpitoon ja huoltoon liittyvistä kustannuksista.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingoista käyttäjälle, vaikka ne johtuisivat palveluntarjoajan laitteiston tai tietokoneohjelmistojen virheellisestä toiminnasta. Käyttäjä ei saa käyttää tiedonkeruuseen mitään sellaisia laitteita tai ohjelmistoja, eikä säilyttää käytettävällä laitteistolla sellaisia tiedostoja, joiden tuhoutumisesta aiheutuisi käyttäjälle muuta taloudellista vahinkoa kuin tuhoutuneen laitteiston korvaaminen uudella vastaavalla laitteella. Käyttäjä on velvollinen itse pitämään varmuuskopiota laitteistostansa omaan lukuunsa.

7) Käyttäjän vastuu palvelutarjoajan laitteistosta

Palveluntarjoaja lainaa käyttäjälle, joka aktivoidaan tutkimusryhmään, tiedonkeruuseen käytettävän laitteen, ja siihen liittyvät tietokoneohjelmistot. Käyttäjän on käsiteltävä lainattua laitteistoa huolellisesti siten, että laite ei rikkoudu, häviä tai että sitä ei varasteta.

Mikäli laitteisto kuitenkin rikkoutuu, häviää tai se varastetaan, ja se johtuu käyttäjän tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tuottamuksesta, on käyttäjä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon palveluntarjoajalle. Vahingonkorvauksen määrä on laitteiston vahingontapahtumahetken jälleenhankintahinta.

8) Irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa kenen tahansa käyttäjän käyttösopimus milloin tahansa antamalla lopettamisesta tai irtisanomisesta ilmoituksen palvelun sivustolla tai sähköpostilla. Käyttäjä voi halutessaan irtisanoa palvelun milloin tahansa ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle sähköpostilla, tai palvelun sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun käyttösopimus lakkaa, palveluntarjoaja poistaa käyttäjän yksilöivät tiedot järjestelmästä ilman aiheetonta viivytystä siten, että käyttäjää ei voida enää tunnistaa.

Kun käyttösopimus lakkaa, käyttäjän on palautettava palveluntarjoajalle palveluntarjoajan laitteistot ilman aiheetonta viivytystä. Palautus tehdään joko postilla tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

9) Sovellettavat lait

Tähän käyttäjäsopimukseen ja käyttäjän ja palveluntarjoajan väliseen toimintaan sovellettaan Suomen lakia ja asetuksia soveltuvilta osiltaan.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.