1. tili
2. profiili
3. osoite
4. verotiedot

rekisteröidy 1/4

Anna sähköpostiosoitteesi ja valitse itsellesi salasana, joilla haluat tunnistautua palvelussamme. Lähetämme sähköpostiosoitteeseesi palveluun liittyviä viestejä ajoittain. Yhteystietosi pidetään luottamuksellisena.

mikäli tarvitsemme lisätietoja
valitse itsellesi vähintään 5-merkkinen salasana
olen lukenut ja hyväksyn palvelun ehdot
olen lukenut tietosuojaselosteen

Palvelun ehdot

Nämä ovat palveluumme sovellettavat palvelun käyttäjäehdot. Mikäli rekisteröidyt jäseneksi, vakuutat, että olet tutustunut näihin ehtoihin, sekä sitoudut omalta puoleltasi noudattamaan niitä sellaisenaan.

Palveluntarjoaja on Suomen Tutkimusapu, Kaikukatu 2C, 00530 Helsinki, y-tunnus 2613800-8.

1) Palvelun tarkoitus

Palveluntarjoaja kerää valitsemiltaan käyttäjiltä tietoa heidän tavoistaan käyttää erilaisia verkkosisältöjä selaimellaan. Kerättyä tietoa käytetään kuluttajien käyttötottumusten tunnistamiseksi, jota voidaan hyödyntää verkkopalveluiden käytettävyyden parantamiseksi.

Tiedon kerääminen tapahtuu automaattisesti palveluntarjoajan käyttäjälle lainaamalla laitteistolla, sekä siihen liittyvillä tietokoneohjelmistoilla.

Palveluntarjoaja korvaa käyttäjälle tiedonkeruun kulloinkin voimassaolevien ehtojen mukaisesti erilaisin tavarapalkinnoin tai rahalla. Tutkimusryhmään kuuluminen ei muodosta työsuhdetta osapuolten välillä.

2) Jäsenet ja tutkimusryhmän valinta

Osa palveluun rekisteröityvistä käyttäjistä aktivoidaan tutkimusryhmään. Aktivoitavat jäsenet valitsee palveluntarjoaja, ja valinta on sattumanvarainen, perustuen palveluntarjoajan tarpeisiin. Aktivoitavien jäsenten valinnasta ei voi valittaa, eikä palveluntarjoajalla ole velvollisuutta antaa mitään tietoja jäsenille tai ulkopuolisille tahoille valintaprosessista.

Palveluntarjoaja on yhteydessä tutkimusryhmään aktivoitavaan käyttäjään. Aktivoinnin yhteydessä palveluntarjoaja lähettää aktivoitavalle jäsenelle tiedonkeruussa käytettävät laitteistot, jonka saatuaan käyttäjä voi ryhtyä aktiivisesti käyttämään palvelua.

3) Palvelussa kerättävä tieto

Palvelu kerää käyttäjien henkilötiedot ja aineiston luokitteluun tarvittavat tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa palveluntarjoajalle.

Tämän lisäksi aktivoiduilta jäseniltä kerätään ohjelmallisesti (a) heidän käyttäyttämänsä tietokoneen tekninen laitteistokokoonapano, sekä (b) verkkosivujen käyttöön liittyvää tietoa. Tiedot kerätään koneellisesti käyttäjän omalla tietokoneella, sekä siihen liitetyllä erityisellä laitteistolla ja tietokoneohjelmistoilla. Tieto kerätään palveluntarjoajan laitteistolla tarkkailemalla jäsenen silmän liikkeitä. Tiedonkeruuta ohjaava tietokoneohjelmisto analysoi koneellisesti käyttäjän silmien liikkeitä yhdistäen tiedot käyttäjän selaimessa näkyvään sisältöön, ja muuntaen keräämänsä tiedon numeraaliseksi dataksi ennen sen lähettämistä palveluntarjoajan palvelimelle internet-yhteyden yli.

Mikäli käyttäjä osallistuu palvelun kautta ajoittain tarjottaviin erikoistehtäviin, käyttäjän selain tallentaa lisäksi erikoistehtävän suorittamisesta videotallenteen käyttäjän selaimessa näytetystä sisällöstä. Videotallenne lähetetään palveluntarjoajan palvelimelle osana muuta kerättyä dataa. Videotallenteet luovutetaan Palveluntarjoajan asiakkaalle, joka oli tilannut erikoistehtävän Palveluntarjoajalta.

Erikoistehtävissä käyttäjältä saatetaan pyytää erikseen lupa käyttää hänen tietokoneeseensa liitettyä webkameraa tarkkailemaan hänen kasvojaan ja arvioimaan kasvojen lihaksista käyttäjän kokemia tunnetiloja. Mikäli käyttäjä hyväksyy webkameran käytön, tiedonkeruuta ohjaava tietokoneohjelmisto lisää palveluntarjoajan palvelimelle lähetettävään dataan tunnetila-analyysin tuottaman numeerisen datan. Webkameran ottamia kuvia ei tallenneta käyttäjän tietokoneelle, eikä niitä lähetetä palveluntarjoajan palvelimelle.

4) Käyttäjän oikeus palkkioihin

Palveluntarjoaja korvaa käyttäjälle tiedonkeruuseen osallistumisesta erilaisin sivustolla tavara- tai rahapalkkiona.

Palveluntarjoaja ei korvaa käyttäjälle mitään muita kuluja, ellei sellaisista sovita etukäteisesti ja tapauskohtaisesti.

5) Palveluntarjoajan oikeus kerätyn tiedon hyödyntämiseen

Palveluntarjoajalla on ajallisesti, maantieteellisesti ja käyttötarkoitukseltaan rajoittamaton oikeus hyödyntää kaikkea käyttäjästä kerättyä tietoa siltä osin, kuin käyttäjän henkilöllisyyttä ei paljasteta kolmansille osapuolille.

6) Käyttäjän vastuu omista laitteistoistaan ja ohjelmistoistaan

Jotta käyttäjä voisi osallistua tiedonkeruuseen, hänellä on oltava tarkoitukseen soveltuva tietokone käyttöjärjestelmineen ja internet-yhteyksineen. Käyttäjä vastaa itse näiden hankintaan, ylläpitoon ja huoltoon liittyvistä kustannuksista.

Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa vahingoista käyttäjälle, vaikka ne johtuisivat palveluntarjoajan laitteiston tai tietokoneohjelmistojen virheellisestä toiminnasta. Käyttäjä ei saa käyttää tiedonkeruuseen mitään sellaisia laitteita tai ohjelmistoja, eikä säilyttää käytettävällä laitteistolla sellaisia tiedostoja, joiden tuhoutumisesta aiheutuisi käyttäjälle muuta taloudellista vahinkoa kuin tuhoutuneen laitteiston korvaaminen uudella vastaavalla laitteella. Käyttäjä on velvollinen itse pitämään varmuuskopiota laitteistostansa omaan lukuunsa.

7) Käyttäjän vastuu palvelutarjoajan laitteistosta

Palveluntarjoaja lainaa käyttäjälle, joka aktivoidaan tutkimusryhmään, tiedonkeruuseen käytettävän laitteen, ja siihen liittyvät tietokoneohjelmistot. Käyttäjän on käsiteltävä lainattua laitteistoa huolellisesti siten, että laite ei rikkoudu, häviä tai että sitä ei varasteta.

Mikäli laitteisto kuitenkin rikkoutuu, häviää tai se varastetaan, ja se johtuu käyttäjän tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tuottamuksesta, on käyttäjä velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon palveluntarjoajalle. Vahingonkorvauksen määrä on laitteiston vahingontapahtumahetken jälleenhankintahinta.

8) Irtisanominen

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelu tai irtisanoa kenen tahansa käyttäjän käyttösopimus milloin tahansa antamalla lopettamisesta tai irtisanomisesta ilmoituksen palvelun sivustolla tai sähköpostilla. Käyttäjä voi halutessaan irtisanoa palvelun milloin tahansa ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle sähköpostilla, tai palvelun sivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Kun käyttösopimus lakkaa, palveluntarjoaja poistaa käyttäjän yksilöivät tiedot järjestelmästä ilman aiheetonta viivytystä siten, että käyttäjää ei voida enää tunnistaa.

Kun käyttösopimus lakkaa, käyttäjän on palautettava palveluntarjoajalle palveluntarjoajan laitteistot ilman aiheetonta viivytystä. Palautus tehdään joko postilla tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

9) Sovellettavat lait

Tähän käyttäjäsopimukseen ja käyttäjän ja palveluntarjoajan väliseen toimintaan sovellettaan Suomen lakia ja asetuksia soveltuvilta osiltaan.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti.


Suomen Tutkimusapu:n tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Tutkimusapu:n ylläpitämän rekisterin tietosuojaseloste.

Rekisterin pitäjä

Rekisterin pitäjä on Suomen Tutkimusapu, myöhemmin "Tutkimusapu" tai "me". Pidämme yllä tietorekisteriä, jotta voisimme tuottaa palveluita asiakkaillemme kerämäämästämme tutkimustiedosta. Osana tutkimustietoa käsitellään henkilötietoja tutkimukseen osallistuvista henkilöistä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Suomen Tutkimusapu, y-tunnus 2613800-8

Osoite: Kaikukatu 2C, 00530 Helsinki

Sähköpostiosoite: markku.mantymaa@viomba.com

Rekisteristä vastaava henkilö: Markku Mäntymaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä kerätään tutkimusaineistoksi, jolla voidaan analysoida ihmisten käyttäytymistä ja suhtautumista erilaisiin verkkosisältöihin. Analyysin tuloksia ei koskaan yhdistetä yksittäisiin käyttäjiin yksilöivästi, vaan tuloksia ilmoitetaan ainoastaan matemaattisin menetelmin saatujen tunnuslukujen kautta ryhminä. Rekisteriin kuuluminen on täysin vapaaehtoista, ja tapahtuu käyttäjien nimenomaisella suostumuksella.

Rekisteröidyt ja heistä kerättävät tiedot

Rekisteriin kerätään siihen rekisteröityneiden käyttäjien käyttämän tietokoneen laitteistokokoonpano, henkilötiedot, heitä kuvaavia selvittäviä luokittelutietoja, sekä silmiä seuraamalla arvioitua katseen keskipistettä tietokoneen näytöllä ja verkkosivulla, käyttäjän hiiren liike ja painikkeiden klikkaukset selaimessa, sekä käyttäjän erikseen niin hyväksyessä, käyttäjän kasvojen lihaksista optisesti arvioitujen tunnetilojen numeeriset arvot. Lisäksi järjestelmä ottaa kuvia osasta käyttäjän selaimessa näkyvästä internet-sivusta.

Henkilötiedot sisältävät rekisteröityjen ilmoittaman nimen, kotiosoitteen, sähköpostiosoitteen ja kellonajan jolloin hänet on helpoin tavoittaa. Mikäli käyttäjälle toimitetaan hänen pyynnöstään myös rekisterinpitäjän omistama laitteisto tiedonkeruuta varten, tallennetaan rekisteriin myös rekisteröidyn henkilötunnus, jotta mahdolliset palveluntarjoaja voi varmistua käyttäjän luottokelpoisuudeta mahdollisten vahingonkorvausten varalta, ja rekisteröidyn toimittamat ennakonpidätystiedot palkkioiden sivukulujen maksamiseksi.

Luokittelutiedot sisältävät rekisteröidyn ilmoittaman sukupuolen ja syntymävuoden, sekä käyttäjän ilmoittaman elämäntilanteen.

Katseen seuraamisesta kerätty tieto sisältää rekisteröidyn katseen arvioidun keskipisteen, sekä pupillin koon eri mittaushetkillä.

Hiiren liikkeistä kerätty tieto sisältää hiiren sijainnin ja hiiren painikkeiden painallukset eri mittaushetkillä.

Tunnetiloista kerätty tieto sisältää numeraalisen arvion asteikolla 0,00 - 1,00 tai -1,00 - 1,00 tunteille ilo, pelko, inho, suru, viha, yllättyneisyys, halveksunta, kiinnostuneisuus, sekä valenssi.

Selaimesta otetut kuvat tallennetaan digitaalisina kuvatiedostoina, joita käytetään myöhemmin kuvatun kohteen tunnistamiseksi joko koneellisesti tai ihmisen toimesta.

Säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin lainsäädäntö vaatii tai kuin se on tarpeellista yllä yksilöityjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi.

Henkilötietojen kansainväliset siirrot

Suomen Tutkimusapu säilyttää henkilötietoja pääsääntöisesti Euroopan talousalueella.

Käyttämämme palveluntarjoajat toimivat kuitenkin useilla maantieteellisillä alueilla. Me ja palveluntarjoajamme voimme siirtää henkilötietoja tai saada niihin pääsyn Euroopan talousalueen tai asuinvaltiosi ulkopuolisissa valtioissa.

Tällöin huolehdimme, että henkilötietojen suojan taso on riittävä niillä alueilla, joilla henkilötietojasi käsitellään. Järjestämme riittävän suojauksen henkilötietojen siirroille Euroopan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin palvelutarjoajiemme kanssa solmimillamme Euroopan komission hyväksymiin mallisopimuslausekkeisiin perustuvilla sopimuksilla tai kulloinkin voimassaolevan EU-komission hyväksymän muun järjestelyn mukaisesti, esimerkiksi Privacy Shield -ohjelman puitteissa.

Henkilötietojen vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietoja Suomen Tutkimusapu-organisaation ulkopuolisille osapuolille, lukuun ottamatta seuraavia tilanteita:

 • Jakaminen on tarpeen tämän Tietosuojaselosteen mukaisten käyttötarkoitusten johdosta

Siltä osin kuin kolmansien osapuolten on tarpeen saada pääsy henkilötietoihin palveluiden suorittamiseksi, Suomen Tutkimusapu on huolehtinut asianmukaisista sopimuksellisista ja organisatorisista toimenpiteistä varmistaakseen henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan yksinomaan tässä Tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamista varten sekä soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

 • Oikeudellisista syistä

Voimme luovuttaa henkilötietoja Suomen Tutkimusapu organisaation ulkopuolisille kolmansille osapuolille, jos pääsy henkilötietoihin ja niiden käyttäminen on kohtuudella tarpeen (i) minkä tahansa soveltuvan lain, sääntelyn, ja/tai tuomioistuimen päätöksen noudattamiseksi; (ii) petoksen taikka tietoturvaongelman tai teknisten ongelmien havaitsemiseksi, estämiseksi ja tällaisen asian käsittelemiseksi; ja/tai (iii) Suomen Tutkimusapun tai asiakkaidemme etujen tai omaisuuden turvaamiseksi taikka turvallisuuden takaamiseksi tai yleisen edun turvaamiseksi lainsäädännön mukaisesti. Mikäli mahdollista, ilmoitamme asiakkaille tällaisesta siirrosta ja käsittelystä.

 • Valtuutetuille palveluntarjoajille

Voimme luovuttaa henkilötietoja meille palveluita tarjoaville valtuutetuille palveluntarjoajille (mukaan lukien tietojen säilytys-, myynti-, markkinointi- ja asiakastukipalveluita tarjoaville alihankkijoillemme). Palveluntarjoajiemme kanssa tekemiimme sopimuksiin sisältyvien sitoumusten mukaisesti palveluntarjoajat sitoutuvat noudattamaan vähintään tämän Tietosuojaselosteen mukaisia yksityisyys- ja tietoturvastandardeja.

 • Nimenomaisella suostumuksella

Voimme luovuttaa henkilötietoja organisaatiomme ulkopuolisille kolmansille osapuolille muista kuin edellä mainituista syistä silloin, kun meillä on siihen rekisteröidyn nimenomainen suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

 • Muista oikeutetuista syistä

Mikäli Suomen Tutkimusapu on osapuolena sulautumisessa, liiketoimintakaupassa tai muussa yrityskaupassa, voimme luovuttaa henkilötietoja kyseisessä yrityskaupassa mukana olevalle kolmannelle osapuolelle. Varmistamme tällöin kuitenkin kaikkien henkilötietojen pysymisen luottamuksellisina. Tässä tapauksessa kerromme siirrosta niin pian kuin on kohtuullisesti katsoen mahdollista asiakkaille, joiden henkilötietoja siirto koskee tai joiden henkilötietojen käsittelyyn soveltuu eri tietosuojaseloste.

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyillä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa, joita Suomen Tutkimusapu käsittelee. Voit halutessasi ottaa meihin yhteyttä selvittääksesi, mitä henkilötietoja käsittelemme sekä mihin tarkoitukseen niitä käytetään.

 • Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus saada virheelliset, epätarkat, vaillinaiset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, joita säilytämme, korjatuiksi tai täydennetyiksi toimestamme. Rekisteröity voi muuttaa omia tietojaan kirjautumalla palveluumme, tai ottamalla meihin yhteyttä.

 • Oikeus vaatia tiedon poistamista

Rekisteröity voi pyytää meitä poistamaan henkilötietonsa. Suoritamme pyyntösi mukaiset toimenpiteet, mikäli meillä ei ole oikeutettua syytä olla poistamatta tietoa.

 • Vastustamisoikeus ja oikeus rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tai profilointia, jos tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista myös muun muassa silloin, kun häntä koskevat tiedot eivät pidä paikkaansa. Lisäksi rekisteröidyllä on tietyissä erityistilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, jos perusteena on henkilökohtainen erityistilanne.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötietonsa meiltä jäsennellyssä ja yleisesti käytetyssä muodossa sekä itsenäisesti siirtää tiedot kolmannelle osapuolelle.

 • Oikeuksien käyttäminen

Jos rekisteröity käyttää jotakin ylläolevista oikeuksistaan, pyydämme lähettämään postitse tai suojatulla sähköpostilla seuraavat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero ja kopio voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Henkilöllisyyden todentamiseksi voimme pyytää lisätietojen toimittamista.

Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat selvästi perusteettomia.

Suoramarkkinointi

Voimme lähettää rekisteröidylle tiedotteita koskien palvelujamme sekä muuta suoramarkkinointia.

Rekisteröidyllä on aina oikeus kieltää meitä käyttämästä henkilötietoja suoramarkkinointiin olemalla meihin yhteydessä yllä osoitettujen yhteystietojen mukaisesti taikka käyttämällä viestien yhteydessä tarjottavaa tilauksen peruuttamismahdollisuutta.

Tietoturvallisuus

Olemme toteuttaneet hallinnollisia, organisatorisia, teknisiä ja fyysisiä suojatoimenpiteitä keräämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen suojaamiseksi. Turvatoimemme on suunniteltu ylläpitämään asianmukainen taso tietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien puolesta tämä on perusteltua. Henkilötietojen käyttö on suojattu asianmukaisin käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Valituksen tekeminen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos koet Suomen Tutkimusapun henkilötietojen käsittelyn olevan tietosuojalainsäädännön vastaista.